414 ezer forintos egyösszegű támogatás, amit szinte bárki megkaphat, de kérvényezni kell a kormányablakban! Alig páran tudnak róla -mentsd el ezt a jogszabályt, mert erre kell hivatkoznod! Itt vannak a legfontosabb tudnivalók, amit tudnod kell az igényléshez :

Hirdetés

414 ezer forintos támogatás egyösszegben – szinte senki nem tud róla, pedig a kormányhivatalok intézik! Mindenképpen kell hozzá kérelem – itt!!! Itt vannak a legfontosabb tudnivalók, amit tudnod kell az ellátásról! KINK JÁR, MILYEN FELTÉTELEKKEL, MEKKORA ÖSSZEGBEN, HOGYAN KÉRVÉNYEZHETŐ AZ EGY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS!Kérlek segíts egy megosztással, hogy minél többemberhez eljusson a hír, mert arról a lehetőségről, hogyegy összegben is kérhető a támogatás szinte senki nemtud! Köszönöm!Kérelem kell hozzá!EGYÖSSZEGŰ KIFIZETÉS : KORMÁNYABLAKOKHATÁSKÖRE!

Hirdetés



Abban az esetben, ha az álláskeresési járadékban részesülő álláskereső, a járadék folyósítási idejének kimerítését megelőzően határozatlan időtartamú teljes, vagy legalább napi négy óra munkaidejű részmunkaidős munkaviszonyt létesít, akkor kérelmére a folyósítási időből még fennmaradó időtartamra járó juttatás meghatározott mértékét egy összegben ki kell æzetni a folyósítási idő letelte után, amennyiben a munkaviszony folyamatosan fennáll. Az 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 27.§ (8) bekezdésbenmeghatározott egy összegben kiæzetendő juttatás mértéke a még hátralévő időtartamra járó juttatás összegének 80 százaléka.Egy összegben a3 hónap kiæzetve 414 ezer forint!Hol intézhetem el? Fővárosi ésmegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalaÜgyintézés határideje : 21 nap.További részletek az egyösszegű kiæzetésről :http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/15/MUNKP00064 Atámogatást a következő törvény szabályozza :1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és amunkanélküliek ellátásáról 27. § (8)-(11) bekezdés,állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi ésmunkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervekhatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014(XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja, 10.§ (1) bekezdés, 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárásés szolgáltatás általános szabályairól 21.§ a), 33. § (1),71-72. §, 98. § (2)-(4) bekezdések,az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosikerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességiterületéről 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet34/2009. (XII.30.) SZMM rendelet az álláskeresésijáradék és álláskeresési segély megállapításáhozszükséges igazolólapról.AZ ÁLLÁSKERESŐ RÉSZÉRE – az 1991. évi IV.törvényben meghatározott feltételek szerint –ÁLLÁSKERESÉSI ELLÁTÁSKÉNT ÁLLÁSKERESÉSIJÁRADÉK, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamintköltségtérítés JÁR. A JÁRADÉK NAPI ÖSSZEGE AFOLYÓSÍTÁS TELJES IDŐTARTAMA ALATT ajáradékalap 60 százaléka, amely azonban nem lehetmagasabb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelezőlegkisebb munkabér napi összegénél.

Hirdetés



A minimálbér2018-ban bruttó 138 000 forint!AZ ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA LEGFELJEBB 90 NAP. ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK ILLETI MEG AZT A SZEMÉLYT AKINÉL AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEK FENNÁLLNAK:a) álláskereső,b) az álláskeresővé válását megelőző három éven belüllegalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik,c) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nemvezetett eredményre, és számára az államifoglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyetfelajánlani.A MUNKAHELY AKKOR MEGFELELŐ HA AZÁLLÁSKERESŐ :1) EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA SZERINT a munkaelvégzésére alkalmas;2) VÁRHATÓ KERESETE az álláskeresési járadékösszegét eléri (ha az álláskeresési járadék összege akötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb, akkor akötelező legkisebb munkabér összegét kell ægyelembevenni )3) MUNKAHELYE ÉS A LAKÓHELYE KÖZÖTT NAPONTA– tömegközlekedési eszközzel – TÖRTÉNŐ ODA- ÉSVISSZAUTAZÁSI IDEJE AZ ALÁBBI IDŐTARTAMOKATNEM HALADJA MEG : a) alapesetben a három órát b) tízéven aluli gyermeket nevelő nő álláskereső esetében akét órát c) tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő féræálláskereső esetében két órát d) megváltozottmunkaképességű álláskereső esetében az általa igénybevehető közlekedési eszközzel – történő oda- ésvisszautazás ideje a két órát4) FOGLALKOZTATÁSA MUNKAVISZONYBANTÖRTÉNIK5)

Hirdetés



A 25. életévét betöltött olyan álláskereső esetében,aki sem álláskeresési járadékra, sem nyugdíj előttiálláskeresési segélyre nem jogosult, és nem vesz résztmunkaerő-piaci programban vagy nem részesülmunkaerő-piaci szolgáltatásban a fentieken kívül amunkahely abban az esetben is megfelelő, ha afoglalkoztatás közfoglalkoztatási jogviszonybantörténik.A JÁRADÉK NAPI ÖSSZEGE A FOLYÓSÍTÁS TELJESIDŐTARTAMA ALATT a járadékalap 60 százaléka, amelyazonban nem lehet magasabb a jogosultság kezdőnapján hatályos kötelező legkisebb munkabér napiösszegénél. (2018. január 1-től ez az összeg: 6350Ft/nap.)Forrás : http://info.kezenfogva.huÁlláskeresésijáradék folyósítása időtartamánakhátralevő idejére eső összegének egy összegben történőkiæzetése iránti kérelem – van rá lehetőség, hogy azálláskeresési járadékot egy összegben æzessék ki, errőlbővebb tájékoztatást a helyileg illetékeskormányablaknál tud kérni, illetve ezen az e-mail címen: E-mail: 1818@1818.hu